Regeringen skjuter nu upp vattenkraftens omprövning, igen, den här gången med 13 månader, över ett år.

Den här processen har hanterats på mycket märkligt sätt med pauser och uppskjutna beslut viket lett till att Vattenskraftens Miljöfond tidigare stoppat sitt arbete. Det här innebär att vi riskerar att tappa viktig kompetens för att bedöma de ansökningar som kommit in och hela processen med att ge Vattenkraften moderna miljövillkor står just nu helt stilla, säger Thomas Johansson, Stiftelsen för Östersjölaxen.

Detta är tredje gången som processen stoppas och fortfarande så har Regeringen inte berättat vilka ändringar i regelverket som de har för avsikt att införa.

Landets Mark- och Miljödomstolar protesterade närmast enhälligt under ett remissmöte i mars mot ändrade villkor, mitt i processen, och hela hanteringen är smått farsartad med inbjudna remissgrupper där remissen som ska diskuteras inte har skickats ut till alla berörda, med remisstider som handlar om några få dagar, fortsätter Thomas Johansson.

Applåderar

Det här är ett besked och en hantering som varken kraftverkens ägare, de stora kraftbolagen, miljöorganisationerna, Mark- och miljödomstolarna, eller intresseorganisationerna applåderar. Regeringen har nu skjutit upp processen i över två år, konstaterar Thomas Johansson.

I dag remitterar regeringen ett förslag om att flytta fram datumet för ansökan med 13 månader för de vattenkraftverk och dammar som ska lämna in sina ansökningar om omprövning senast den 1 juni 2024 och med tolv månader för övriga anläggningar.

regeringen.se

Regeringen skjuter upp vattenkraftens omprövning – igen