Kunskapsbanken

Läs mer om en fantastisk fiskart

Vår vision är att återfå livskraftiga självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna, fria från miljögifter.

300 kr

500 kr

1000 kr

5000 kr

10000 kr

Valfritt

Bli laxskyddare

Stöd oss – klicka för att läsa mer

Lax (Salmo Salar)

Laxen (salmo salar) är en spektakulär vandringsfisk som föds och fortplantar sig i våra älvar, och tillväxer ute i Östersjön. Under sin livstid genomgår laxen flera tuffa moment och utmaningar.

Laxen är en vandringsfisk och genomgår flera tuffa moment under sin livstid. Laxungarna föds på våren och stannar i älven ett par år. De förbereds sedan för ett liv i havet, blir silvriga och kallas då smolt. Smolten vandrar mot havet, och det första havsåret är kritiskt. De måste hitta föda samt undvika predatorer. De flesta laxar vandrar till södra Östersjön där de växer snabbt. Efter ett par år vandrar de tillbaka mot sina hemälvar.

Uppströmsvandringen till lekplatserna innebär ofta svåra passager förbi starka forsar. De äter inte under denna tid. Leken sker sedan under senhösten, honan gräver en lekgrop där äggen läggs. Sedan börjar livscykeln om.

Laxen kläcks under våren från sitt romkorn som legat nerbäddat i älvarnas strömsatta grusbankar sedan hösten året innan. Laxynglet (gulsäcksyngel) kravlar sig upp och livnär sig på gulesäcken som är deras enda födokälla första tiden i livet. De får alltså ingen vårdnad av sina föräldrar.

Läs mer

Laxens livscykel

Laxen är en vandringsfisk och genomgår flera tuffa moment under sin livstid. Laxungarna föds på våren och stannar i älven ett par år. De förbereds sedan för ett liv i havet, blir silvriga och kallas då smolt. Smolten vandrar mot havet, och det första havsåret är kritiskt. De måste hitta föda samt undvika predatorer. De flesta laxar vandrar till södra Östersjön där de växer snabbt. Efter ett par år vandrar de tillbaka mot sina hemälvar. Uppströmsvandringen till lekplatserna innebär ofta svåra passager förbi starka forsar. De äter inte under denna tid. Leken sker sedan under senhösten, honan gräver en lekgrop där äggen läggs. Sedan börjar livscykeln om.

Så vandrar laxen

Laxen lever några år sin älv, i sötvatten, innan den vandrar ut i havet, Östersjön.

Laxen vandrar ned till södra Östersjön där den äter och växer till sig. Efter några år i havet så vandrar laxen tillbaka till den älv och det vatten där den föddes för att leka och fortplanta sig. Siffrorna på kartan är de olika fiskeområden som vårt innanhav, Östersjön är indelat i.

Laxen föds uppe i norr och vandrar sedan till fiskeområden 23, 24 , 25 och 26 , i huvudsak.

Ska vi äta lax och öring?

Så här skriver det svenska Livsmedelsverket:

Östersjölax och andra feta fiskarter från Östersjöområdet innehåller betydligt högre halter av dioxin och PCB än vildfångad lax från andra hav.  Att äta Östersjölax vid enstaka tillfällen innebär ingen ökad risk.  Äter man däremot ofta fisk med höga halter av dioxin och PCB under flera års tid  kan det innebära en ökad risk.

Vårt råd för barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande är att inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB, ( till exempel fet fisk från Östersjön), oftare än två till tre gånger per år. Övriga bör inte äta sådan fisk oftare än en gång per vecka. Dioxin och PCB är ämnen som lagras i kroppen under många år och äter man mycket fisk som innehåller höga halter kan man till slut nå upp i nivåer som kan innebära en risk.

Är alla laxar lika?

Genetisk forskning visar att i stort sett så är alla våra bestånd av vild lax olika. De är genetiskt extremt väl anpassade för just sitt vatten.

Johan Östergren, forskare på SLU, har visat med sin forskning, insamling av prover från olika bestånd, att  olika laxbestånd skiljer sig åt, genetiskt. Forskningen visar också att kompensationsutsättningen, utsättningen av odlad smolt, påverkat våra vilda laxar, negativt.

 

Öring (Salmo Trutta

Öring (Salmo trutta) är en art i familjen laxfiskar.  Dess naturliga utbredning sträcker sig från norra och nordvästra Europa, inklusive Island och Brittiska öarna, till västra Asien (Ryssland). Den är även introducerad till många platser runt om i världen, som Nordamerika, västra och södra Sydamerika, södra och östra Afrika, Pakistan, Indien, Nepal, Japan, Nya Zeeland och Australien.

Är alla öringar lika?

Oftast brukar tre olika typer av öring urskiljas utifrån skillnader i levnadssätt, så kallad havsöring som är en havsvandrande (anadrom) öring som utvandrar från sitt födelsevatten till havet, och insjööring som är anpassad till ett liv i sötvatten under hela sin livscykel och vandrar från sitt födelsevatten till en insjö, samt bäcköring som är en småväxt öring som lever hela sitt liv i bäckar och andra strömmande vattendrag.

Är lax och öring samma fisk?

Öringen lever mycket mer kustnära, blir inte lika stor som laxen och har andra kännetecken som skiljer den från släktingen lax. Eftersom öringen till stor del är en fisk som lever strand-, eller kustnära, och dessutom lekvandrar till strömmande vattendrag är den populär bland sportfiskare.

Hur ser jag skillnad på en lax och en öring?

Laxen är slankare, mer långsträckt och saknar oftast helt prickar nedanför sidolinjen och har bara ett fåtal på gällocken. Laxens stjärt- spole är smalare och stjärtfenan bred och V-formad.

Havsöringen har ofta prickar nedanför sidolinjen och på gällocken, har en kompaktare kroppsform och bred stjärtspole.

Fiskepolitik

Sverige delar Östersjön med flera andra länder och fiskepolitiken och fiskekvoterna för vårt innanhav beslutas i huvudsak av EU:s olika organ.

Fiskekvoterna bestäms årligen efter process där ICES, Internationella Havforskningsrådet, först lämnar det vetenskapliga underlaget. ICES är hundratals forskare samlar in data och som tar fram ett underlag som ska ge en bild av hur de olika fiskebestånden mår, dess storlek, och framtidsprognoser. Tillsammans med ett regelverk som föreskriver hur stora fiskekvoterna får vara tas ett vetenskaplig underlag fram som lämnas till EU-kommissionen. ICES underlag är rådgivande.

EU-kommissionen tar sedan fram ett förslag till beslut som lämnas till EU:s fiskeministrar som sedan fattar beslut om och fastställer fiskekvoterna. Hanteringen av kvoterna, tillsyn med mera sköts sedan av Havs- och Vattenmyndigheten i samarbete med landets länsstyrelser.

LAXEN

Laxen (salmo salar) är en spektakulär vandringsfisk som föds och fortplantar sig i våra älvar, och tillväxer ute i Östersjön. Under sin livstid genomgår laxen flera tuffa moment och utmaningar

DÄRFÖR ÄR LAXEN OCH HAVSÖRINGEN VIKTIG

Läs mer om dessa fantastiska vandringsfiskar

Detta jobbar vi med

I första hand så arrenderar vi fiskeplatser för att få bort fällor och fångstredskap. Vi finns också med i en rad olika roganisationer och sammansltniungar där vi för fram vår vision om ett levande innanhav, Östersjön.

FISKEPLATSER

Vi arrenderar fiskeplatser så att vi får bort laxfällorna

PÅVERKAN

Vi sitter med i en rad olika organisationer och sammansklutningar där vi gör vår stämma hörd.

FOLKBILDNING

Vi är ute och föreläser och berättar om den vilda laxen, den vilda öringen och om vårt känsliga ekosystem.

SAMVERKAN

Vi jobbar direkt tillsammans med landets förvaltningsorganisationer.

STÖD

Vi stöder forskning och olika projekt ute i landet som är till gagn för vår miljö och våra fiskar.

Vårt Org. Nr.802479 - 8970
SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

info@balticsalmonfund.com

Adress

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark