ANSÖK

Utgångspunkter för prioritering av stöd till insatser

 • Rådande beståndsstatus.

 • Insatsens relevans sett till beståndets möjlighet att förbättras.

 • Fisketryck/förekomst av mängdfångande redskap.

 • Möjligheter till inlösen/inköp.

 • Tillträde till nytt område/komma in som ny aktör.

 • Minimera fritidsfisket med redskap av kommersiell karaktär.

 • Annan åtgärd än inlösen/inköp av fiskerätt som bedöms ha väsentlig betydelse för att främja bestånd av vild lax eller havsöring.

 • Avsaknad av annan finansiering för angelägen åtgärd.

Kriterier för utbetalning av ekonomiskt bistånd

 

 • Bidrag utgår endast till organisation/juridisk person (ej privatperson).

 • Bidrag kan i första hand sökas av organisationer som verkar inom fiskevård och fiskeförvaltning.

 • Bidrag söks efter slutförd åtgärd. Ansökningshandlingar ska då fyllas i på Stiftelsen för Östersjölaxens hemsida och skickas in till Stiftelsen senast den 15 maj. Med denna ansökan ska kopior på kvitton bifogas.

 • Stiftelsen för Östersjölaxen kan när det gäller stora och kostsamma projekt besluta om förhandsbesked till sökande om utbetalning.

 • Bidrag från Stiftelsen för Östersjölaxen kan uppgå till maximalt 50 % av total kostnad för åtgärden om inte särskilda skäl föreligger.

 • Sökanden förutsätts ha de tillstånd som krävs för att genomföra de åtgärder/projekt som anges i ansökan.

 • I samband med att projektet presenteras (konferenser, media, seminarier, informationsmaterial, hemsidor mm) skall det alltid framgå att projektet har genomförts med medel från Stiftelsen för Östersjölaxen.

 • I ansökningshandlingarna ska ingå en karta som visar det geografiska området för åtgärden.

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181