VÅRA STADGAR

Stadgar Stiftelsen för Östersjölaxen

§ 1 Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag. Med Östersjön och dess vattendrag så menar stiftaren alla de habitat där det finns befintliga vilda lax- och öringsbestånd eller där fiskarterna kan etablera sig som har en historisk eller befintlig koppling till Östersjön, det gäller vattendragen, deras mynningsområden, längs kusten och ute i havet.

§ 2 Stiftelsens verksamhet

Stiftelsen ska tillgodose sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer som arbetar med fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag till forskningsprojekt eller andra åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden. Stiftelsen kan även förvärva nyttjanderätt eller äganderätt över fastigheter eller annan egendom som innehar fiskerätt i Östersjön och dess vattendrag samt att förvalta dessa rättigheter på ett sätt som främjar stiftelsens ändamål.

§ 3 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn ska vara Stiftelsen för östersjölaxen.

§ 4 Stiftelsens styrelse

Stiftelsens angelägenheter skall ombesörjas av en styrelse med säte i Skellefteå. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Suppleanter kan utses. Styrelsen bör ha god kunskap om ändamålet, insamlingskampanjer, marknadsföring och styrelsearbete i en stiftelse. Styrelseledamot ska ej erhålla arvode för sitt uppdrag, men kan få ersättning för kostnader som är förenade med styrelsearbetet. Styrelsen utser ordförande inom sig.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden. Vid styrelsens beslut gäller den mening om vilka de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när denne finner det lämpligt eller när minst tre ledamöter begär det. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle utses därtill. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 5 Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas av ordföranden och minst en av ledamöterna i förening eller av ett större antal ledamöter jämte ordföranden som styrelsen bestämmer.

§ 6 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 7 Tillsyn

Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220).

§ 8 Tillkommande egendom

Stiftelsen ska motta donation eller bidrag under förutsättning att den inte är villkorad eller stridande mot stiftelsens ändamål, författningar eller god etik. Styrelsen ansvarar för bedömningen av donation och bidrag enligt denna bestämmelse.

§ 9 Förvaltning av stiftelsens tillgångar

Stiftelsens kapitalmedel utgörs av tillgångar som genom donationer eller andra bidrag tillkommit stiftelsen. De av kapitalmedlet upparbetade tillkommande finansiella tillgångarna utgör stiftelsens avkastning. Styrelsen äger rätt att med försiktighet ta både kapitalmedel och avkastning i anspråk för att uppfylla stiftelsens ändamål. Stiftelsens styrelse ansvarar för förvaltningen av stiftelsens kapital och avkastning och ska beakta stiftelsens långsiktiga betalningsförmåga samt att förvaltning sker på ett sätt så att stiftelsen på ett betryggande sätt kan infria sina åtagande.

§ 10 Revisor

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor som utses av styrelsen. Revisor ska för sitt uppdrag erhålla skäligt arvode.

§ 11 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar, utan tillstånd av myndighet, får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under förutsättning att ändringen icke strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseförordnandet. Tillsynsmyndigheten skall underrättas om beslutet. Ändring får dock aldrig innebära att denna paragraf eller stiftelsens ändamål enligt § 1 ändras. 

Avdelningar

Genvägar till mer information

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181