Årsredovisningar

Gör skillnad – stöd oss!

Vår vision är att återfå livskraftiga självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna, fria från miljögifter.

Swisha ditt bidrag direkt!

300 kr

500 kr

1000 kr

5000 kr

10000 kr

Valfri

Bli laxskyddare

Stöd oss – klicka för att läsa mer

STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN HAR UNDER ÅRET HJÄLPT ETT FLERTAL FÖRVALTNINGSORGANISATIONER I SVENSKA ÖSTERSJÖÄLVAR MED ATT BEGRÄNSA UTTAGET PÅ ENSKILDA VILDA BESTÅND AV LAX OCH ÖRING.

-Stiftelsen för Östersjölaxens ändamål att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag. Med Östersjön och dess vattendrag så menar stiftaren alla de habitat där det finns befintliga vilda lax- och öringsbestånd eller där fiskarterna kan etablera sig som har en historisk eller befintlig koppling till Östersjön, det gäller vattendragen, deras mynningsområden, längs kusten och ute i havet.

-Stiftelsen för Östersjölaxens tillgodoser sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer som arbetar med fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag till forskningsprojekt eller andra åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden. Stiftelsen kan även förvärva nyttjanderätt eller äganderätt över fastigheter eller annan egendom som innehar fiskerätt i Östersjön och dess vattendrag samt att förvalta dessa rättigheter på ett sätt som främjar stiftelsens ändamål. 

– Resultat och effekter av Stiftelsen för Östersjölaxens insatser är att det har bidragit till att många fler fiskar har fått möjlighet att vandra upp i sina älvar för att leka och säkra nästa generation av vilda laxar och öringar i Östersjölvarna. Stiftelsens insatser har även bidragit till att öka medvetandet om Östersjölaxens svåra situation hos allmänheten.

Du kan ladda ned och läsa mer nedan.

 

Ladda ned vår årsredovisning nedan. Då den signerats digitalt så saknar denna kopia underskrifter. Signerad version finns att tillgå.

VERKSAMHETEN

Verksamhetsåret 2022

Stiftelsen för Östersjölaxen har under året hjälpt ett flertal förvaltningsorganisationer i svenska Östersjälvar med att begränsa uttaget på enskilda vilda bestånd av lax och öring. Detta har vi gjort genom arrende av fiskerätter i anslutning till älvmynningarna, själva eller tillsammans med närmast berörda förvaltningsorganisationer. Dessa arrenderade områden kommer inte att användas för fiske under arrendetiden. Stiftelsen för Östersjölaxen har även stöttat andra projekt som på olika sätt förbättrat situationen för eller kunskapen om Östersjöns vilda bestånd av lax och öring.

-Antalet arrenden av fiskevatten omfattar nu totalt 111 vattenområden längs den svenska Östersjökusten.

-Antalet fällor längs den svenska Östersjökusten har minskat från år 2011 (643 fällor). Havs- och Vattenmyndigheten uppger att ca 280 fällor fiskade längs den svenska Östersjökusten 2022.

-Yrkesfiskets kvot i Östersjön minskade med 32 procent från 2021 till 2022.

-Antalet yrkesfiskare som fiskar lax och rapporterar in sina fångster till HaVs- och Vattenmyndigheten 2022 var 74 fiskare. En minskning mot 2021 då det var 82 fiskare som rapporterade in fångst.

Påverkansarbete

En av Stiftelsen absolut viktigaste uppgift är att påverka våra beslutsfattare mot en mer ekosystembaserad och beståndsspecifik förvaltning som sätter våra enskilda bestånd i fokus. Yrkesfiske till havs beslutades inför säsongen 2022 att starkt begränsas i den södra delen av Östersjön (laxens uppväxtområden) och endast kustfiske kommer att vara tillåtet längs den svenska och den finska Östersjökusten. Begränsningar av fisket gäller från norr om Stockholm (59 30’N) och från 1 maj till den 31 augusti. Kvoten för fångad lax skars ned med 32 procent till 63 811 laxar vilket kan jämföras med 2021 års kvot som var 94 496 laxar. Hela kvoten ska alltså fångas norr om Stockholm. Detta beslut är i förlängningen ett steg mot en mer lokal förvaltning av bestånden av vild lax, något som Stiftelsen har jobbat hårt för att få införa. Dessa kvoter och regler i stort kommer ven att gälla f”r 2023.

Det formella beslutet kring kvoterna för 2023 går att läsa i sin helhet på HaV’s hemsida: https://www.havochvatten.se/arkiv/aktuellt/2022-10-18-ostersjons-fiskekvoter-for-2023beslutade.html

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

– Claes Bourghardt Ordförande, Svenskt näringsliv.
– Glenn Douglas Sekreterare, Sportfiskarna.
– Hans Lundqvist Kassör, Professor Emeritus SLU Institutionen för Vilt, fisk och miljö (Umeå).
– Greta Von Rosen Stö
vind Ledamot, Chefsjurist p! Statens Kulturråd.
– Mattias de Woul Ledamot, biträdande avdelningschef fö
r havs- och sötvattensfr!gor WWF.
– Carina Wallin Ledamot.
– Per Olof Wedin Ledamot, tidigare VD Sveaskog, Stora Enso mm.
– Axel Wenblad Ledamot, tidigare GD på
 Fiskeriverket, tidigare Ordf. WWF mm.

Detta jobbar vi med

I första hand så arrenderar vi fiskeplatser för att få bort fällor och fångstredskap. Vi finns också med i en rad olika roganisationer och sammansltniungar där vi för fram vår vision om ett levande innanhav, Östersjön.

FISKEPLATSER

Vi arrenderar fiskeplatser så att vi får bort laxfällorna

PÅVERKAN

Vi sitter med i en rad olika organisationer och sammansklutningar där vi gör vår stämma hörd.

FOLKBILDNING

Vi är ute och föreläser och berättar om den vilda laxen, den vilda öringen och om vårt känsliga ekosystem.

SAMVERKAN

Vi jobbar direkt tillsammans med landets förvaltningsorganisationer.

STÖD

Vi stöder forskning och olika projekt ute i landet som är till gagn för vår miljö och våra fiskar.

Vårt Org. Nr.802479 - 8970
SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

info@balticsalmonfund.com

Adress

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark