REDOVISNING

STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN HAR UNDER ÅRET HJÄLPT ETT FLERTAL FÖRVALTNINGSORGANISATIONER I SVENSKA ÖSTERSJÖÄLVAR MED ATT BEGRÄNSA UTTAGET PÅ ENSKILDA VILDA BESTÅND AV LAX OCH ÖRING.

-Stiftelsen för Östersjölaxens ändamål att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag. Med Östersjön och dess vattendrag så menar stiftaren alla de habitat där det finns befintliga vilda lax- och öringsbestånd eller där fiskarterna kan etablera sig som har en historisk eller befintlig koppling till Östersjön, det gäller vattendragen, deras mynningsområden, längs kusten och ute i havet.

-Stiftelsen för Östersjölaxens tillgodoser sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer som arbetar med fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag till forskningsprojekt eller andra åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden. Stiftelsen kan även förvärva nyttjanderätt eller äganderätt över fastigheter eller annan egendom som innehar fiskerätt i Östersjön och dess vattendrag samt att förvalta dessa rättigheter på ett sätt som främjar stiftelsens ändamål. 

– Resultat och effekter av Stiftelsen för Östersjölaxens insatser är att det har bidragit till att många fler fiskar har fått möjlighet att vandra upp i sina älvar för att leka och säkra nästa generation av vilda laxar och öringar i Östersjölvarna. Stiftelsens insatser har även bidragit till att öka medvetandet om Östersjölaxens svåra situation hos allmänheten.

Du kan ladda ned och läsa mer nedan.

 

Ladda ned vår årsredovisning nedan. Då den signerats digitalt så saknar denna kopia underskrifter. Signerad version finns att tillgå.

VERKSAMHETEN

Stiftelsen för Östersjölaxen har under året hjälpt ett flertal förvaltningsorganisationer i svenska Östersjöälvar med att begränsa uttaget på enskilda vilda bestånd av lax och öring. Detta har vi gjort genom avtal med enskilda yrkesfiskare eller arrende av fiskerätter i anslutning till älvmynningarna, själva eller tillsammans med närmast berörda förvaltningsorganisationer. Dessa arrenderade områden kommer inte att användas för fiske under arrendetiden. Stiftelsen för Östersjölaxen har även stöttat andra projekt som på olika sätt förbättrat situationen för eller kunskapen om Östersjöns vilda bestånd av lax och öring. 

Antalet arrenden av fiskevatten omfattar nu totalt 110 vattenområden längs den svenska Östersjökusten. En ökning med 14% sedan 2020.
– Antalet fällor längs den svenska Östersjökusten har minskat från år 2011 (643 fällor). Havs- och Vattenmyndigheten uppger att 280 fällor fiskade längs den svenska Östersjökusten 2021. Detta innebär att vi har en fortsatt minskning från de 300 fällor som fiskade under 2020. 

Vi har tillsammans med Ljungans FvO ingått ett avtal med en yrkesfiskare och köpt ut 3 fällor som fiskade i Ljungans fredningsområde nära mynningen. Vi jobbar nu för en justering av föreskrifterna som permanent ska förbjuda fiske med fällor i Ljungans fredningsområde.
– Stiftelsen arbetar intensivt for att miljöanpassa och i första hand avveckla olönsamma kraftverk i lax och öringförande vattendrag. Kraftverk som inte bidrar med den för Sverige så viktiga reglerkraften. En stor seger för den vilda laxen kom under hösten då Skellefteå Kraft meddelade att de har för avsikt att riva de tre nedersta kraftverken i Rickleån. 

STYRELSEN

– Claes Bourghardt – Ordförande, Svenskt näringsliv.
– Glenn Douglas – Sekreterare, Sportfiskarna och Kommunförbundet Norrbotten.
– Hans Lundqvist – Kassör, Professor Emeritus SLU Institutionen för Vilt, fisk och miljö (Umeå).
– Greta Von Rosen Stövind – Ledamot, Stiftelsejurist
– Peter Westman – Ledamot, WWF – Naturvårdschef.
– Carina Wallin – Ledamot, Sportfiskarnas förbundsstyrelse.

Avdelningar

Följ oss i sociala medier


Facebook


Instagram

Med stöd av Postkodstiftelsen

Kontakt

Stiftelsen för Östersjölaxen
c/o Thomas Johansson, Nedre Kläppen 21
934 93 Kusmark

Swishnummer: 123 900 59 35
Insamlingskonto 900-5935

Vårt Org. Nr.802479 - 8970

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181