Nämforsen vattenkraftverk är en av 16 stora vattenkraftverk i Ångermanälven. Totalt finns ett 30-tal vattenkraftverk i älven. Foto: Getty Images

Sverige bryter mot EU:s vattendirektiv skriver WWF, Världsnaturfonden, i en färsk rapport.

Sverige har ett krav på sig att anpassa och uppnå en god ekologisk status i alla våra vattendrag från EU. Något som Sverige bryter mot på flera punkter menar WWF:

Om bara fem år ska alla Sveriges vattendrag ha god ekologisk status, enligt EU:s vattendirektiv.  Idag är det endast fallet i en tredjedel av våra älvar. En ny rapport från WWF visar att Sverige på flera punkter bryter mot reglerna.

– Miljöanpassning av vattenkraft är en avgörande pusselbit om vi ska komma till rätta med miljöproblemen i våra vattendrag och se till att forsar och strömsträckor blir fulla av liv igen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF.

Många rinnande vattendrag har en biologisk rikedom i nivå med korallrev. Även strandmiljön längs de mindre vattendragen är otroligt artrik. Idag är det dock brist på dessa miljöer i Sverige, främst beroende på de tusentals dammar som uppförts för bland annat vattenkraft.

Reglering av älvar är idag ett av de främsta hoten mot den biologiska mångfalden i våra sötvatten. Genom ingreppen delas arters livsmiljöer upp.  Det kan i värsta fall kan leda till att boendeplatsen för en art helt försvinner.

Sverige ska enligt EU:s Vattendirektiv uppnå god ekologisk status i alla våra vattendrag senast 2027. Miljön där ska alltså ges rätt förutsättningar för att växter och djur ska kunna leva. Trots detta har endast en tredjedel av våra älvar god ekologisk status idag.

Direktivet öppnar upp för vissa undantag. Exempelvis vissa åtgärder som bedöms vara tekniskt omöjliga, orimligt dyra eller skulle påverka verksamheter som bedöms vara extra betydande för samhällsnyttan kan ges undantag. Sverige har dock kritiserats av EU-kommissionen för att ha överutnyttjat denna möjlighet. Under åren 2017–2021 gavs 80 procent av svenska vatten undantag.

Första delen

Sverige är just nu mitt uppe i den första delen av att ompröva vattenkraftverkens miljötillstånd och det är process som kommer att pågå fram till 2040 då¨de sista vattenkraftverken ska prövas. WWF har beställt en oberoende analys av WSP som kommit fram till:

  1. Regeringen uppmanar Vattenmyndigheterna att fullt ut utnyttja de möjligheter till undantag som EU-rätten fastslår. Vattendirektivet syftar till en hög nivå av skydd genom att bevara och förbättra vattenmiljön, undantagen ska därför ses som en sista utväg när inget annat fungerar. Genom sin uppmaning vill regeringen göra undantagen till huvudregel. 
  2. Riktvärdet om maximalt 1,5 TWh i produktionsförlust är ett generellt undantag för vattenkraft, som är beslutat på förhand och strider mot Vattendirektivet. Undantag behöver prövas utifrån de specifika omständigheterna i varje enskilt fall. 
  3. Andra förnybara energikällor borde utredas som alternativ. Vattenkraftens förmåga att reglera och stabilisera energitillgången kan inte ensamt motivera undantag från kravet på god vattenstatus. Alternativa energikällor som är bättre för miljön bör utredas som alternativ.

Enligt WSP och WWF så bryter alltså Sverige mot tre viktiga delar i EU:s vattendirektiv.

WWF