En knapp majoritet i riksdagen vill att miljöanpassningen av svensk vattenkraft stoppas, eller bromsas. Det innebär att beslutet nu landar på regeringens bord för ett slutligt avgörande.

– Vi hoppas att regeringen fullföljer intentionerna i enlighet med det av EU beslutade ramdirektivet och ser över miljötillstånden för svensk vattenkraft. Precis som all annan verksamhet så behöver vattenkraften se över sin verksamhet och få moderna miljötillstånd. Merparten av vattenkraftverken i Sverige är små anläggningar som står för en liten del av den totala, sammanlagda elproduktionen från vattenkraften, säger Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Nyligen meddelade Skellefteå Kraft att bolaget inte kommer att söka nytt tillstånd för kraftverket Hednäs, det enda vattenkraftverket i hela Åbyälven.

– Vi tog emot det beskedet med glädje därför att Hednäs har stor påverkan på Åbyälvens unika lax och öringbestånd som idag är starkt hotade. Hednäs är ett exempel på små kraftverk som utgör allvarliga vandringshinder och som har litet värde när det handlar om produktion av el. Det är omprövningen av bland annat den typen av vattenkraftverk som Riksdagen nu vill frysa eller bromsa. Kraftverk som marginellt bidrar med produktion av el. Vi hoppas nu att Regeringen beslutar att fortsätta med det påbörjade arbetet med att miljöanpassa vattenkraften så att vi kan få både vattenkraftsel och biologisk mångfald i våra svenska vatten, fortsätter Thomas Johansson. 

Vattenkraft

I Sverige finns i storleksordningen 2100 vattenkraftverk och 94-95 procent av den el som produceras med vattenkraft produceras av drygt 200 vattenkraftverk. Siffrorna kommer från SOU 2013 – Statens Offentlig Utredningar.

– Räknas den el samman, som produceras av små vattenkraftverk så står i storleksordningen 1030, hälften av alla vattenkraftverk vi har i Sverige för 0,5 procent av den totala mängden el som produceras med vattenkraft. Det är i högsta grad beklagligt att det nu görs försök att bromsa och frysa den så viktiga miljöprövningen av de här vattenkraftverken. De utgör i många fall vandringshinder och ett direkt hot mot livskraftiga lax- och öringsbestånd. 

Påtala

I sammanhanget är det viktigt att påtala att Sverige har fått kritik från EU för att vara alltför frikostig med undantag från den här typen av miljöprövning. En prövning där miljö ska vägas mot flera kriterier, bland annat elproduktion.

– Vi har idag flera bestånd som är direkt hotade och om lax, öring och andra vandrande arter kunde få vandra fritt så skulle vi ta ett jättesteg mot att bygga upp livskraftiga bestånd till glädje för våra älvdalar, en levande landsbygd, sportfiskare och inte minst våra barn och barnbarn. Vi är skyldiga kommande generationer att lämna över miljö och vatten i bättre skick än vi fick ta över. Priset för det är att vi totalt måste ersätta någon procent av all el som vi producerar med vattenkraft. Det är, anser vi, inte bara överkomligt och möjligt. Det är vår skyldighet, säger Thomas Johansson.