Östersjölaxälvar i Samverkan är just nu i Köpenhamn för att delta på BSAC, Baltic Sea Advisory Councils möte. Under mötet så har det vetenskapliga underlaget, den rådgivning som ICES lämnar till EU-kommissionen presenteras.

Genomgången gjordes av Dorleta Garcia, Vice-Chair för ICES/ACOM, som gick igenom den komplicerade modell som används för att räkna fram hur stora uttag som kan göras för varje enskild art.

Miljöpåverkan, sjukdomar, klimatpåverkan, bifångster är några av alla de saker som försvårar beräkningarna.

Här följer en kort sammanfattning av ICES underlag:

Torsk

Det östra torskbeståndet fortsätter att minska i längd och i kondition och den naturliga dödligheten ökar. Situationen för torsken är alarmerande där både det östra och det vänstra bestånden är akut hotade.

Plattfisk

Vi har många arter och olika bestånd i Östersjön. Över lag så är dessa bestånd i ganska bra skick.

Strömming i centrala Östersjön

Minskade fångster, minskat fiske, dålig rekrytering och låg lekbiomassa. Tecknen tyder dock på en liten förbättring för beståndet i en jämförelse med 2023 men bestånden är långt under de nivåer de var på för bara 10 år sedan.

Strömming är komplex med flera genetiskt avskilda bestånd med stora skillnader i lekbeteende och vandring.

ICES föreslår trots osäkerheter kring beståndssituationen en ökad kvot för 2025 med hela 139% mot 2024 års kvot.

Strömming i Rigabukten

Beståndet har beskattats hållbart under många år och håller sig på en ganska stabil nivå. ICES föreslår en ökning av fisket med 10% för 2025.

Strömming i Bottniskaviken (delområde 30 och 31)

ICES rådgivning för detta bestånd är framskjutet till i september.

Strömming i västra Östersjön

Beståndet är i dåligt skick och ICES rådgivning är fortsatt en noll-kvot. Klimatförändringarna har påverkat överlevnaden för beståndet.

Skarpsill

Dålig tillväxt under senaste åren gör att ICES rådgivning blir en minskning av kvoten med 33% till 2025.

Lax

Finska viken

Minskade fångster gör att ICES föreslår en minskning av kvoterna för 2025 med 20%

Lax 22-31

ICES föreslår en minskad kvot för 2025 med -33% totalt 40 000 laxar men ICES föreslår att fisket i delområde 29N och 30 (Ålands hav upp till norra kvarken) ska få bedrivas igen.

ÖIS synpunkter:

Från Östersjölaxälvar i Samverkan håll så välkomnade vi minskad kvot til Dorleta men kritiserade fisket i Bottenhavet då detta öppnar upp för ett blandbeståndsfiske där man riskerar att fånga vild lax från svaga bestånd. ÖIS menar att under rådande omständigheter har vi inte råd att beskatta våra svaga vildlaxbestånd.

Vi framförde också vår oro för att något är allvarligt fel. Vi verkar gå mot ännu ett år av katastrofalt dålig återvandring.