Skellefteå Kraft informerar om de förändringar som kommer att göras i Rickleån

Rickleån är en av många strömmande vatten där nya miljöregler för vattenkraften kommer att få en direkt och stor påverkan. Skellefteå Kraft planerar att riva kraftverken i Bruksfors, Sågfors och Fredriksfors samt ta bort Bjursjöns regleringsdamm i den nedre delen av ån.

I den övre delen görs det förändringar gällande Älglunds och Bygdsiljums kraftverk samt årsreglermagasinen uppströms. Det ska bland annat byggas en fiskväg vid Åselestupet mellan Älglund och Robertsfors. Skellefteå Kraft bedömer att de föreslagna och planerade förändringarna ligger inom ramen Nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Kraftverk rivs ut, dammar ska rivas och fiskvägar ska byggas (kartan lånad från Skellefteå Kraft).

Det är stora förändringar i ett vatten som på olika sätt och i olika omfattning varit reglerad sedan början av 1900-talet. Nu försvinner dammar och vattenkraftverk och Skellefteå Krafts målsättning är att skapa en bättre miljö för vandrande fisk, lax och öring.

Naturligt

För de som bor i närheten av Rickleån kommer förändringen blir stor. Där det idag är dammar och vattenspeglar så kommer vattnet att rinna och strömma mer naturligt. De konstgjorda vattenfallen vid kraftverken som brusat i årtionden kommer att tystna och ersättas av naturliga strömmar. Rickleån kommer inte att låta som den har gjort, hela ljudbilden kommer att förändras.

– Jag hoppas att vattnet i alla fall överröstar fabriksområdet där, säger en av de som bor alldeles intill Rickleån och pekar mot ett mindre industriområde på andra sidan ån.

Förändringarna har väckt en viss oro i samhället. Vad händer med ån, försvinner allt vatten, är en fråga många ställer sig. Det har målats upp skräckvisioner av en å som tar formen av ett illaluktande dike när allt vatten försvinner. Alla är inte för de förändringar som görs, trots att det handlar om att återställa ett strömmande vatten till det vatten Rickleån en gång var.

Vad händer med grundvattnet?

Kommer marken runt Rickleån att sätta sig och kan det skada intilliggande hus?

– Jag förstår att de som vill ha ett naturligt strömmande vatten är glada men jag måste lyssna på alla i kommunen och det finns en oro för vad ändringarna kommer att innebära, säger Robertsfors kommunalråd Petra Andersin (s).

Det finns frågor och Skellefteå Kraft har lagt ut information på sin hemsida och arrangerat informationsmöten för att berätta om planerna och för att visa hur det ser ut idag och hur det kommer att se ut efter det att alla ändringar är gjorda.

Förändringar

När liknande förändringar har gjorts, kraftverk som rivits ut på andra platser i landet så har det visat sig att ändringarna inte har haft så stor påverkan som de mest oroliga har befarat. Vattnet blir kvar och det strömmar och rinner på ett mer naturligt sätt. Fisken kommer också tillbaka och miljön runt omkring ett återställt vatten återhämtar sig, stegvis. I fallet med Rickleån så kommer Skellefteå Kraft sannolikt åläggas att göra tester av vatten och bottnen för att se om det har samlats sediment som måste tas bort för att skapa en naturligt miljö. Det är en del som brukar ingå i de domar som landets Mark- och Vattendomstolar avkunnar i såna här fall. 

– Det räknar vi med att det kommer att ingå i domen även den här gången. Vi kommer att få göra tester och vi kommer att få ta ett ansvar för ändringarna som nu görs i flera år framåt, säger Skellefteå Kraft.

Broar

En annan fråga är vad som kommer att hända med broar som finns längs älven. Broar som är del av av dammbyggen och kraftverksbyggen. Det är en högst påtaglig förändring för de närboende som vant sig vid att ha en överfart över vattnet i närheten.

I Rickleån så kommer broarna vid Sågforsens och Bruksforsens kraftverk att bli kvar. Bron vid Fredriksfors kraftverk rivs enligt de planer som presenterats.

Där pågår just nu samtal mellan Skellefteå Kraft och Robertsfors Kommun för vad som ska ske med de broar som blir kvar och alla överfarter blir inte kvar. 

Skellefteå Kraft är ett kraftbolag och de har som bolag inget intresse av att bli sittande med ansvar för broar som inte har någon koppling till verksamheten – att utvinna kraft. För Robertsfors kommun innebär det att kommunen får ta över ansvaret för broar där notan för underhåll, reparationer och kontroller tidigare betalats av Skellefteå Kraft. Nu kommer de pengarna att få tas ur den gemensamma kommunkassan.

Tidplanen

Tidsplanen för när arbetet kan påbörjas är skrivet i framtiden, nu rullar processen vidare med en domstolsförhandling, en dom som kan komma att överklagas med ny påföljande domstolsförhandling i så fall, innan arbetet kan påbörjas. Skellefteå Kraft bedömer att allt arbete kan göras på 3-4 år, när de väl har fått klartecken.   

Du kan läsa mer på Skellefteå Krafts hemsida