Baltic Sea Fisheries Forum (BALTFISH) är ett regionalt organ som tillhandahåller en plattform för diskussion om viktiga fiskefrågor i Östersjön. BALTFISH bygger på den regionalisering av EU:s gemensamma fiskeripolitik som avses i grundförordningen och dess huvudsakliga mål är att främja samarbete mellan fiskeriförvaltningar och andra nyckelintressenter för att utveckla ett hållbart fiske i Östersjöregionen.

Helt nyligen så medverkade Östersjölaxälvar i Samverkan och Stiftelsen för Östersjölaxen på Baltfish Forum i Gdansk, Polen. Deltagarna, från alla länder runt Östersjön, delar samma oro inför framtiden och konstaterar att trots minskade kvoter så visar fiskbestånden inga tydliga tecken på återhämtning Frågorna är många och svaren är få.

Under mötet fick vi som två organisationer av flera, möjlighet att lyfta situationen för våra vilda laxbestånd i havet, längs våra kuster och den oro vi känner för våra bestånd. Efter ett katastrofår 2023, med dålig återvandring, så ser det lika mörkt ut för 2024.

Här riktades det även kritik mot ICES modeller, samma kritik mot vi framfört tidigare, för att de inte är tillräckligt adaptiva. ICES modeller baserar sig på långsiktiga trender för bestånden och har svårt att få med snabba dramatiska svängningar exempelvis som det vi fick se i fjol. Detta medför att rådgivningen för nästa års kvoter sätts för högt vilket får stor påverkan på flera av våra svagare vildlaxbestånd.

Kritik

Kritik riktades även mot Finland och deras så kallade vetenskapliga fiske på lax i delområde 29N – 30, (från Ålands hav och upp till Norra Kvarken. ) Finland har här bortsett från ICES rådgivning och ministerrådets beslut om att inte fiska i området då det riskerar att lax från svaga vilda bestånd fångas på sin vandring tillbaka till sina älvar och åar.

Vi fick tillfälle att samtala med Orian Bondestam som är rådgivande tjänsteman på Finska Jord- och Skogsbruksministeriet. När det gäller vår kritik mot det finska vetenskapliga fisket svarade han att Finland tyckte det var en oproportionerligt stor inskränkning för det finska yrkesfisket i Bottenhavet med ett totalstopp för laxfiske bara på grund av att det fanns risk att det kunde fångas lax från Ljungan.

Vi var tydliga med att säga att det inte bara handlar om Ljungan utan vi har många fler älvar och åar med svaga bestånd. Från våra älvar är vi förtvivlade över situationen och att alla måste ta sitt ansvar för att rädda den vilda laxen. Vi anser inte att några få yrkesfiskares intressen ska få riskera våra bestånds fortsatta överlevnad. 

Gått dåligt

Nu visar det sig att den finska infiskningen har gått dåligt. De finska yrkesfiskarna fick börja fiska redan den 27 maj och har till den 17 juni endast fångat 3 235 laxar. Det svenska fisket drog igång den 17 juni och vi vet ännu inte hur fångsterna har varit då fiskarna har 48 timmar på sig att rapportera in sin fångst.

Vi lyfte även avslutningsvis behovet att få in mål i rådgivningen för återvandrande vuxna individer i våra älvar och åar. Vi kan inte bara se våra älvar och åar som smoltproducerande enheter till yrkesfisket. I älvarna är vi sist i kön för att få del av det som blir kvar av den fantastiska resurs som laxen skulle kunna vara för våra älvar och åar.

Nu konstaterar vi fakta:

Det är snart midsommar och vi har väldigt lite lax i våra älvar. Inträffar inte ett smärre mirakel väldigt snart med en stor uppvandring av sena laxar så pekar det mesta mot ett nytt katastrofår.