Östersjölaxälvar i Samverkan, ÖIS, säger nej till dispenser för fiske i fredningsområden och att icke uppfiskade kvoter överförs till kommande år. I ett remissvar på förslag från Havs- och Vattenmyndigheten så säger ÖIS att förvaltningen av Östersjölaxen måste bli mer anpassningsbar då förhållanden kan förändras snabbt.

– Vi säger nej till flera av förslagen och vi varnar för att om besluten går i fel riktning så kommer det att slå hårt mot hotade och svaga bestånd. Med 2023 års säsong färskt i minnet, med dålig eller mycket dålig uppgång av lax i våra vildlaxälvar, så måste vi vara mycket försiktiga tills vi vet vad den kraftiga nedgången beror på, anser Thomas Johansson ordförande för Östersjöälaxälvar i samverkan och generalsekretare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Mellanårsflexibiltet

Sverige tillämpar idag ett system där en del av fiskekvoterna kan överföras till kommande år i det som kallas mellanårsflexibilitet. Fiskas inte årets kvot upp så kan en del av den kvot som inte fiskats upp flyttas över till nästa år. För 2024 så innebär det 2 295 laxar kan överföras från 2023 – totalt 17 411 laxar till svenskt licensierat yrkesfiske.

– Vi har hela tiden varit starka motståndare till att flytta en del av en kvot som inte fiskats upp, därför att det innebär att om det är så dåligt med lax så att kvoten inte kan fiskas upp ett år så ökas fisketrycket och kvoten kommande år. I klartext så innebär mellanårsflexibilitet att fiske på ett hotat bestånd ökas från ett år till ett annat istället för tvärtom. säger Thomas Johansson.

Stoppas

Östersjölaxälvar i Samverkan i samråd med Ume/Vindelälvens Fiskeråd kräver också att fisket efter lax i anslutning till Vindelälvens mynning stoppas. I dag ger Länstyrelsen i Västerbotten regelmässigt dispenser för fiske i Umeälvens fredningsområde vilket direkt påverkar det svaga beståndet i Vindelälven.

– Ett fredningsområde ska vara ett område där fisken är fredad. I det här fallet ges dispenser för fiske i Vindelälvens omedelbara närhet, säger Thomas Johansson.

Östersjälaxälvar i Samverkan säger därför även nej till HaV:s förslag om att ge länsstyrelsen rätt att ge dispenser för fiske efter andra arter med lax med redskap som är avsedda att fiska efter kan med.

– I flera av de nordliga älvarna har vi lax redan från mitten av maj och det är de stora vilda honorna som kommer först till våra älvar och de är de viktigaste individerna för att upprätthålla och stärka våra bestånd. Öppnas den här möjligheten så kommer det att medföra stora bifångster av lax och även fångster av öring som rör sig mycket under försäsongen, menar Thomas Johansson.

Här kan du läsa hela remissvaret:

Yttrande kustfiske lax 2024