Laxen har för många en alldeles speciell plats i hjärtat och det handlar kanske inte bara om att det är en fantastisk fisk – det finns historiska förklaringar också som visar hur viktig laxen varit för utvecklingen av hela det svenska samhället. Laxen är en stor och viktig del av vår historia vilket gör att den har fått en alldeles speciell plats folksjälen.  

Senare i höst så kommer Johan Cederqvist att lägga fram sin doktorsavhandling i ämnet vid Luleå Tekniska Universitet och den visar på hur stor betydelse laxen har haft ända sedan människor kom till Sverige. De första människorna som kom till Sverige var nämligen inte bara renjägare, vi var laxjägare också och vi följde laxens vandringar. 

Boplatser

De äldsta boplatserna längs Torneälven, Kalixälven och många andra älvar ligger vid platser där det är högst sannolikt att det fanns gott om lax. Människan har vandrat vid sidan av och efter laxen.

Inkomsterna från laxfisket har också använts för att bygga upp vårt samhälle. Uppsalas universitet bekostades delvis med medel från lönsamt laxfiske för att ta ett exempel. 

”Knappast någorstädes i hela Europa finner man ett rikare laxfiske än i Bottniska hafvet upp emot Lappland, från hvars fjäll och slätter väldiga älfvar med sött vatten flyta ned; och det är en skön syn att här se laxarna, likt krigare i glimmande vapenskrud, midt i solgasset gå upp från hafvet mot strömmmen, helst då de följa efter hvarandra i så stor mängd, att äfven vattnet högt uppe i bergen får byte till öfvers för dem, som fiska där. [—] Och hur mycket man än må fånga af detta slags fisk, tyckes den dog aldrig vilja taga slut i sin hemtrakt. Jag har ju själf på Bottens kust längst i norr nära Torneå vid tiden för sommarsolståndet sett, hur man fångade och drog upp ur vattnet en så stor mängd lax, att de starkaste nät brusto under tyngden.” 

– Olaus Magnus. 1925 [1555]. Historia om de nordiska folken D. 4 (Sjuttonde-tjuguandra boken). Uppsala: Michaelisgillet.

Vildlaxen som försvann – Johan Cederqvist

Utvecklingen

Laxen är också en viktig del i utvecklingen där norra Sverige togs med i landet Sverige. 

Rika fiskevatten var det som ytterst lockade kungen, adeln och kyrkan att expandera riket norrut. Över de kommande seklerna sökte kungamakten maximera intäkterna från laxen som resurs genom att dels konfiskera fiskevatten, dels beskatta bönder för deras fiske. 

Vildlaxen som försvann – Johan Cederqvist

Trots att laxen har haft ett så direkt och stort inflytande på utvecklingen, inte bara i norra Sverige utan hela Sverige så saknar vi idag offentliga platser där historiska fakta samlats och där laxens betydelse har dokumenterats. Vi har inget laxmuseum, och flera av de platser där det har funnits information om laxen har tillåtits att förfalla. Det råder stor risk att vi därmed tappar en viktig del av allas vår historia.