Charlotte Axen, SVA, berättar om sjukdomsläget i odlingarna under fjolåret.

Det är som bekant illa för den vilda laxen efter en katastrofal uppgång av vild lax i våra vildlaxälvar, 2023, nu kan Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, redovisa alarmerande siffror även för odlad fisk, när det gäller ynglen.

Ynglen, odlade, dör i en mycket stor omfattning, i odlingarna. SVA:s Charlotte Axen, SVA, redovisade nya siffror i samband med det årliga seminariet om kompensationsutsättning av fisk, i Umeå.

I de stora utbyggda älvarna sätter kraft bolagen ut lax, som kompensation för den vilda laxen som inte längre kan leka och föryngra sig.

Under 2023 så dog 80% av laxungarna  och 60 till 80% av öringen vid flera odlingar. Siffror som bekräftas av representater för odlingarna som deltog i konferensen.

Det finns även flera sjukdomar som drabbar den vilda laxen och den vilda öringen och där har SVA ännu inte lyckats att hitta orsaken. Det är mystiska sjukdomar, ibland synliga som röda fläckar och sår, som drabbat bestånden många älvar och åar under de senaste åren beror på.

Den omfattande yngeldöden hos odlad lax och öring kan leda till att villkoren i vattendomarna inte går att uppfylla.

Odlad lax

Det sätts idag ut mer odlad lax än vad som produceras vilt, via rätt gamla vattendomar där kraftbolagen åläggs att kompensationsutsätta odlad lax och odlad öring. Östersjön är därmed världens största put and take vatten.

Den odlade laxen är ett problem då de har en direkt påverkan på våra unika vilda stammar som blir genetiskt påverkade av felvandrande odlade laxar. Det finns undersökningar där lax undersökts och och analyserats genetisk som visar på en inblandning av gener från odlade laxar. Det innebär att laxar som specialiserats, genetiskt, och som anpassats för just sina vatten, under årtusenden, blandas upp med lax som inte alls har genomgått samma anpassning.

– Vi ser helst att kompensationsutsättningarna minskar och att pengar, kraft och energi istället läggs på att freda, skydda och stärka den vilda laxen och den vilda öringen. Det är ett problem att våra vilda bestånd blandas upp, genetiskt, med odlad fisk, säger Stiftelsens Thomas Johansson som deltagit som representant för Stiftelsen för Östersjölaxen vid årets seminarie.