Vi vill hjälpa, stötta och engagera de ideellt arbetande organisationerna i våra älvdalar.
Ge de verktyg de behöver för att underlätta sitt styrelsearbete och bidra med kunskap och engagemang kring hur de kan ta hand om sina vatten på ett långsiktigt och hållbart sätt som stärker ekosystem och biologisk mångfald.

Vi vill hjälpa förvaltningsorganisationerna att tillgängliggöra sportfisket. Vi vill hjälpa till att översätta hemsidor och information (digital) med lösningar som gör att gäster kan läsa och ta till sig informationen på ett språk som de förstår. Visa på digitala betallösningar som gör att gäster, turister och nyanlända svenskar kan köpa fiskekort på ett enkelt sätt.

Dokument

En del i projektet är att sammanställa, skapa och lagra dokument – en dokumentsamling med text om Allemansrätten, fiskekontroll, mall för dagordning, stämmor och styrelsemöten, information och förslag på förenklade förvaltningsplaner som FvO själva kan göra och hålla aktuella.

Vi vill uppmärksamma och skapa intresse hos allmänhet och skola på förvaltningsorganisationernas arbete och på så sätt skapa förutsättningar för en föryngring av förvaltningsorganisationernas styrelser.

Målgrupp

Målgruppen är älvarnas förvaltningsorganisationer som representerar mark och fiskerättsägarna i respektive älv. Vi har ett väl utbyggt kontaktnät här och vi planerar att resa och träffa organisationerna i respektive avrinningsområde.

Projektet planeras att genomföras i samtliga Östersjölaxälvar och åar. Men då huvuddelen av dessa vatten finns i Norr och Västerbotten så kommer fokus att ligga där.

Syfte

Syftet med projektet är att hjälpa och stötta våra förvaltningsorganisationer i deras viktiga arbete med att ta hand om våra vatten och bygga upp och stärka våra fiskbestånd. Vi vill lyfta förvaltningsorganisationerna in i en digitalt baserad verksamhet för att de ska jobba effektivare, snabbare och mera tidsanpassat. Vi vill engagera förvaltningsorganisationerna och uppmärksamma allmänheten på de viktiga arbete som görs av dessa ideella organisationer. Vi hoppas med detta projekt skapa en förståelse och ett intresse för att vårda och förvalta vår natur hos nästa generation och därmed kanske få till en ny rekrytering så att förvaltningsorganisationerna kan leva vidare.

Enkelt uttryckt – vi kan hjälpa er som konsulter, inom en rad olika områden, uppgifter, funktioner och tjänster – gratis!

… laxhjältarna – det är ni, alla ni som jobbar idéellt, som står med stövlarna i vattnet.