Nu finns 2022 års rapport från de svenska Östersjölaxälvarna att ladda ned. Rapportern är en genomgång och inrapportering om läget i de svenska laxälvarna med vild lax och öring.

Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med representerade förvaltningsorganisationer i Östersjölaxälvar i Samverkan tagit fram en rapport från våra Östersjölaxälvar. Det är en rapport som tas fram årligen och nu är 2022 års rapport sammanställd.

Älv för älv

Rapporten visar älv för älv hur förvaltningen ser ut, fisketillsyn, sportfiskets fångster och uttag, fiskekortsintäkter och fiskedygn. I informationen finns också med viktig information om fisket, sjukdomssituation och mängden fångad fisk (vild öring och lax) samt intäkter som sportfisket genererar.

– Rapporten är viktig då den visar läget vi de svenska vatten som har vild lax och öring. Det är också såvitt vi vet den enda i sitt slag så det är en viktig insamling av fakta för säsongen som avlutades, får de allra flesta i höstas, säger Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

– Avsikten med rapporten är också att bidra med ett underlag till en mer ekosystembaserad och beståndsspecifik förvaltning och därmed uppfylla mål för bestånd av lax och öring i den gemensamma fiskeripolitiken. Helcom samt Sveriges miljömål för levande sjöar och vattendrag, rikt växt och djurliv samt den av Riksdagen antagna frilufspolitiken.

Kontaktat

Rapporten bygger på insamla information från representanter för de aktuella vattnen.

– Vi har kontaktat representanter i älvarnas förvaltningsorganisationer som i sin tur företräder nära 14 000 fiskerättsägare och ställt en rad frågor om årets säsong, förvaltning och annat, fortsätter Thomas Johansson.

I materialet finns älvar och vatten från Torneälven i norr till Mörrumsån i söder.

Rapporten finns nu att ladda ned (nedan).

Östersjölaxälvar-2022