För snart två år sedan, 2020, kom ett regeringsbeslut om att tillstånden för alla vattenkraftverk skall omprövas och nu ska värdet av elproduktion ställas mot miljökrav. Som en följd av det beslutet så kan nu tre vattenkraftverk och två dammar rivas i Rickleån.

Det är ägaren, Skellefteå Kraft, som gör nu bedömningen att Fredriksfors, Sågfors och Bruksfors vattenkraftverk inte är lönsamma när elproduktion ställs mot miljön.

– De här vattenkraftverken som är aktuella för ansökan om avveckling har en väldigt liten andel produktion sett till det stora hela. Det är försvinnande lite om man ser till bara vår portfölj av vattenkraft. Det är klart att vi förlorar grön energi när vi river ut dem, så är det. Den är dock inte stor sett till de satsningar som vi gör på andra ställen, säger Susanne Öhrvall, affärsenhetschef vattenkraft vid Skellefteå Kraft till Västerbottens Kuriren.

Positivt

– Det är ett mycket välkommet besked därför att det betyder att flera stora vandringshinder försvinner på sikt. I år vandrade det bara förbi 19 laxar vid Fredriksfors kraftstation, för att ta ett exempel så vi applåderar Skellefteå Krafts analys och ansökan om att få riva kraftverken och dammarna, säger Thomas Johansson, Stiftelsen för Östersjölaxen.

Rickleåns övre FVOF ser mycket positivt på beskedet att kraftverken skall läggas ned.

– Vi har länge sett en utrivning som den bästa lösningen för miljö och biologisk mångfald samtidigt som övriga samhällsvärden är relativt låga. Vi tror att en utrivning kommer att ge positiva effekter på bestånden av, bland annat, havsöring och lax.” säger Anders Kagervall, ordförande Rickleåns övre FVOF

Beskedet från Skellefteåkraft tas också emot mycket positivt av förvaltningsorganisationen i den nedre delen av Rickleån:

– Vi ser väldigt positivt på beskedet från Skellefteå Kraft. Ett stort arbete har lagts ner på restaurering av forsar och vattendrag ovan Fredriksfors kraftstation och om nu lax och havsöring i framtiden kan nå dessa områden utan problem så kan vi förhoppningsvis se en snabb förbättring av antalet havsvandrande fiskar i ån. Rickleån har på sikt en enorm potential att bli en fantastisk fiskedestination som kan locka besökare från när och fjärran till Robertsfors. säger Håkan Dalsfelt – Rickleå By SFF