I snart två år har arbetet med att ta fram en ny strategi för svenskt fiske- och vattenbruk för åren 2021 till 2026 pågått. Arbetet har letts av Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten och Stiftelsen för Östersjölaxen har ingått i arbetsgruppen tillsammans med forskning, lärosäten och övriga intressenter.

Vi har nu i slutskedet arbetat intensivt med specifika åtgärdsförslag som på olika sätt ska förbättra bestånds situationen och ge en bättre fördelning av hur våra fiskbestånd ska nyttjas. 

– Det här är ett oerhört viktigt arbete. Det är den här strategin med tillhörande åtgärdsförslag som ska ligger till grund för hur vi ska jobba framöver med att bygga upp och bevara våra bestånd, säger Thomas Johansson, generalsekretare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Godkänts

Strategin och de sektorspecifika åtgärdsplanerna har godkänts av myndigheternas Generaldirektörer och skickades den 31 maj in till Regeringskansliet. Strategin visar en gemensam väg framåt för en hållbar utveckling av de olika näringarna och kommer att vara styrande för Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets arbete med förvaltning och främjande.

https://www.havochvatten.se/arkiv/aktuellt/2021-06-01-gemensam-strategi-visar-vagen-framat-for-svenskt-fiske-och-vattenbruk.html

– Den 30 juni bjuder vi in till ett webbinarium där strategin lanseras. Vi hoppas det kan bli startskottet för ett långsiktigt samarbete mellan näringar och myndigheter för en hållbar utveckling av svenskt fiske och vattenbruk, säger Jakob Granit.