Havs- och vattenmyndigheten har nu i inlett en översyn av föreskrifter för fiske efter lax och havsöring i Norrland samt med fasta redskap. Även om översynen inte kommer att kunna göras ned på detaljnivå, på grund av det rådande läget med en pandemi, så kommer positiva signaler om en översyn som föreslås utmynna ut i att bestånden ska delas in i kategorier utifrån hur fisken faktiskt mår och vilket fiske som beståndet kan antas att tåla.

– Det här är ett viktig steg i rätt riktning. Vi har länge förespråkat detta tillsammans med miljöorganisationer, Länstyrelser och de förvaltningsorganisationer som jobbar ute vid våra vatten. Alla bestånd är inte lika, alla vatten är inte lika och det är viktigt att skilja mellan odlad och vild lax, säger Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Hänsyn

I förslaget finns också en del som säger att under översynen så ska speciell hänsyn tas den vilda laxen och den vilda öringen, fisket efter dessa båda arter.

– Det är det vi, och många med oss, har sagt länge. De vilda fiskarna, vild lax och vild öring, kan inte klumpas ihop i en samlad fiskekvot. Vi har en rad svaga bestånd av vild lax och öring i vatten där den vilda fisken helt enkelt måste skyddas, fortsätter Thomas Johansson.

Odlade kompensationsutsatta bestånd följer inte samma dynamik som vilda, och grundprincipen för odlade bestånd bör vara att dessa kan beskattas så kraftigt som möjligt efter att odlingarna tillgodosett sina behov av avelsfisk. I de vildlaxälvar där bestånden bedöms som svaga bör fiskebestämmelserna begränsa fisket så att fisket kan bedrivas på ett hållbart sätt samtidigt som bestånden kan återhämta sig. Detta görs genom att begränsa det totala uttaget och/eller skydda de fraktioner av beståndet som är viktigast för reproduktionen.

Det skriver Sveriges Lantbruksuniversitet i en utredning om de biologiska förutsättningar som är ett underlag för den översyn som nu kommer att göras.

Steg

Översynen görs i flera steg där Havs- och vattenmyndigheten begärt in det som kallas biologiska underlag som bildar grunden till den fortsatta översynen. I underlaget ingår också andra utredningar och analyser som har gjorts på nationell och lokal nivå.