Det finns cirka 5 000 registrerade läkemedel på den europeiska marknaden idag och fler än 500 av dessa preparat har återfunnits i ytvatten samt i vävnadsprover tagna på vattenlevande arter. Trots att man länge vetat att läkemedelsrester förorenar våra vatten är kunskapen om effekterna på miljön och vattenlevande arter påfallande dåliga. Däggdjur, fågel och fisk exponeras för en cocktail av läkemedel som utgör ett omedelbart och växande hot för allt marint liv. Det är framförallt otillräcklig rening av avloppsvatten i våra reningsverk som ligger till grund för detta växande problem. Undersökningar från våra nordliga älvar; Torne, Kalix, Ångerman, Indal, Lule och Umeälv visar på samma skrämmande resultat.

Med start våren 2020 kommer ett forskningsteam från Statens lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå, lett av Dr Michael Bertram, under överinseende av Professor Tomas Brodin att undersöka hur tvååriga laxar påverkas av två, i våra vatten, vanligt förekommande läkemedelssubstanser, Tramadol och Oxazepam. Man vet att kombinationen av dessa potenta läkemedel är direkt toxiska för människor och nu vill man undersöka hur laxen påverkas. Tramadol är en opiat som vanligen förekommer i smärtstillande preparat. Oxazepam är en benzodiazepin och den aktiva substansen i flera ångestdämpande läkemedel samt i många sömntabletter. Fokus ligger på att förstå hur dessa preparat påverkar laxens unika egenskaper och beteenden.

Forskningen finansieras av Sveriges Lantbruksuniversitet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Vattenfall och Stiftelsen för Östersjölaxen.

Vi följer självklart forskningen på nära håll och återkommer med fler nyheter så snart projektet startat.